Stanovy klubu

Tenisový klub Praha - Jižní Město z.s.

Čl. 1 Obecná ustanovení

Tenisový klub Praha - Jižní Město (dále jen „TK Praha -JM“) je dobrovolným sdružením občanů, jejichž zájmem je sportovní a zájmová klubová činnost především v tenisové oblasti, založeným jako občanské sdružení (dále jen „klub“) podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Čl. 2 Název občanského sdružení

Název občanského sdružení je Tenisový klub Praha - Jižní Město (ve zkratce „TK Praha - JM“).

Čl. 3 Sídlo občanského sdružení

Sídlem občanského sdružení je Praha 4, Blažimská 1781/4.

Čl. 4 Poslání a předmět činnosti

 1. Posláním klubu je umožnit sportovní vyžití občanů, zejména v tenisové oblasti a tuto sportovní činnost zabezpečit podle platných zákonů a předpisů.
 2. Vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubu prostřednictvím akcí, soutěží a závodů výkonnostního a vrcholového charakteru.
 3. Rozvíjet sportovní činnost jako prostředek realizace zájmů dětí a mládeže.
 4. Zajišťovat účast členů klubu na oblastních turnajích a soutěžích pořádaných Pražským tenisovým svazem a Českým tenisovým svazem.
 5. Organizovat sportovní přípravu tenisových hráčů.
 6. Popularizovat sportovní činnost u veřejnosti.
 7. Vytvářet technické a ekonomické podmínky pro sportovní činnost klubu.

Čl. 5 Členové a členská základna

 1. Individuálním členem klubu může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami, posláním a předmětem činnosti klubu. Děti do 15 let věku se mohou zúčastnit činnosti klubu se souhlasem rodičů.
 2. Kolektivním členem klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami klubu a hodlá se na jeho činnosti aktivně podílet.
 3. Způsob registrace individuálních a kolektivních členů je upraven interním předpisem.
 4. Členem klubu může být i cizí státní příslušník.
 5. Dokladem o členství je členský průkaz.
 6. Členství zaniká, jestliže člen písemně oznámí výboru, že odstupuje. Dále byl-li vyškrtnut nebo vyloučen.
 7. Výbor klubu může vyškrtnout z evidence člena, který dluží členské příspěvky za období delší než 1 rok a byl na to písemně upozorněn.
 8. Člen může být vyloučen pouze usnesením valné hromady.

Čl. 6 Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo se aktivně podílet na sportovní činnosti klubu, volit a být volen do orgánů klubu, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
 2. Má právo používat ve stanoveném rozsahu tělovýchovná zařízení a sportovní materiál.
 3. Má právo účastnit se schůzí, školení a doškolení, pořádaných příslušnými organizačními složkami Pražského tenisového svazu a Českého tenisového svazu.
 4. Kolektivní člen má právo účastnit se valné hromady klubu prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním.
 5. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov klubu.
 6. Má povinnost platit příspěvky stanovené pro členy klubu.

Čl. 7 Orgány občanského sdružení

 1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Shromáždění valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů klubu, výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 2. V období mezi valnými hromadami řídí činnost klubu výkonný výbor volený valnou hromadou na dobu 4 let.

1. Valná hromada zejména:

 1. rozhoduje o zániku klubu a v případě zániku o majetkovém vypořádání
 2. rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu
 3. volí a odvolává výkonný výbor (dále jen výbor)
 4. schvaluje zprávu výboru a kontrolní a revizní komise
 5. stanovuje hlavní směry činnosti klubu pro další období
 6. schvaluje zásady hospodaření, případně další interní předpisy a schvaluje rozpočet
 7. schvaluje přijetí nebo případně vyloučení člena klubu
 8. určuje výši členských příspěvků.

2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno více než 50% členů klubu. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných členů klubu.

Čl. 9 Výkonný výbor

Výbor rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejsou usnesením valné hromady nebo těmito stanovami vyhrazeny valné hromadě. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni minimálně tři členové. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor se schází dle aktuální konkrétní situace, nejdéle však jednou za 2 měsíce. O jednání výboru se pořizuje zápis. Výbor může také přijmout rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) za využití prostředků telekomunikační techniky, pro platnost rozhodnutí musí hlasovat pro návrh všichni členové výboru. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu následující schůze výboru. Výbor zajišťuje řádné vedení evidence členů. Výbor hospodaří v rámci schváleného rozpočtu. Jménem klubu jedná předseda, místopředseda, nebo jimi pověřený člen výkonného výboru.

Čl. 10 Kontrolní a revizní komise

Funkce komise se vztahuje na veškerou činnost klubu. Komise je tříčlenná a je volena na dobu dvou let. Členové komise mají právo se zúčastnit všech jednání výboru, a to s hlasem poradním. Komise je podřízena a odpovídá výhradně valné hromadě, která ji zvolila. Valné hromadě podává zprávy o výsledcích kontroly a hospodaření. Valná hromada je povinna projednat zprávu a návrhy této komise a učinit nezbytná opatření a usnesení.

Čl. 11 Hospodaření a ekonomické zabezpečení OS

1. Příjmy klubu jsou zejména:

 1. příspěvky členů
 2. sponzorské příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
 3. dotace od Českého tenisového svazu, Pražského tenisového svazu, případně od dalších sportovních svazů
 4. státní příspěvky
 5. příspěvky v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy
 6. příjmy ze sportovní činnosti
 7. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
 • Příjmy klubu mohou být použity pouze pro zabezpečení sportovní přípravy členů klubu, včetně souvisejících činností a pro zabezpečení, udržení a rozvoj příjmů budoucích.
 • Nakládání s majetkem klubu a vedlejší hospodářská činnost se řídí zásadami hospodaření klubu schválenými valnou hromadou.
 • Výši členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje valná hromada.
 • Klub vede řádnou evidenci svého majetku a provádí pravidelné inventarizace.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 1. Jménem klubu je oprávněn ve všech věcech jednat a podepisovat předseda nebo místopředseda samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí název funkce a vlastnoruční podpis.
 2. Ostatní členové výboru jednají jménem klubu v mezích jejich oprávnění schválených valnou hromadou
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

V Praze dne 20. května 2013

Děkujeme našim partnerům

logo praha-11
logo prague
logo babolat
Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění dobrého zážitku z prohlížení

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění dobrého zážitku z prohlížení

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.